Konference/Workshopy

Konference/Workshopy pořádané v ak. roce 2017/2018

Duch je kost

Šáhneme Vám na hlavičku,“ poznamenává Pécuchet k mladé ženě v jednom z dílů seriálu Byli jednou dva písaři podle slavnéFlaubertovypředlohy.Pročpak chce sahat na hlavičku? „Řekneme Vám, jaká jste,“ oznamuje vyděšené ženě, která namítá: „Já vím, jaká jsem.“ Vědec však správně dodává: „To se jen domníváte, že víte, jaká jste.“ I Hegel se obšírně zabývá vědou jménem lebkozpyt a v této souvislosti formuluje jeden ze svých památných výroků: Duch je kost. Pécuchet a jeho vědecký spolupracovník Bouvard však hrbolek dobra nenajdou. Je tedy frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Pak to znamená, že podobné úvahy mohou být dokonce subtilněji integrované v současném myšlení. Právě tomuto rozměru Hegelova výroku se chceme věnovat v jednotlivých příspěvcích. Spřízněných myšlenkových struktur si totiž můžeme všimnout např. v neurovědách a jejich úvahách o tom, kde jsou v mozku lokalizované mohutnosti ducha, jako hudební sluch či logické myšlení. Totéž ale platí i o každodenní mluvě, nebo ještě spíše našem zvyku odhadovat charakter podle vzhledu a obecné potřebě typizace vůbec, která snadno vyústí v předsudky či xenofobii.Worshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

Videozáznam

Konference/Workshopy pořádané v ak. roce 2016/2017

 

Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci.V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity?Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch.

Konferenci připravuje Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis.

Videozáznam

15027503_1693337847661913_8539815415047786839_n

Michel Foucault: Slova a věci

Tento rok uběhlo padesát let od vydání stěžejního díla francouzského filosofa historika Michela Foucaulta Slova a věci. Ve své době představovala tato kniha zásadní průlom v tehdy převládajícím paradigmatu dialektického pojetí dějinnosti a představila výrazně odlišný koncept, který oproti různým formám kontinuity favorizoval radikální zlomy mezi jednotlivými historickými epochami. Slova a věci však zdaleka překročily okruh pouhého akademického zájmu a staly se doslova kulturní událostí roku s výrazným ohlasem u širší veřejnosti. Jejich sláva se následně rozšířila takřka po celém světě a nastolila debatu, která je dodnes živá a inspirující.

Fotogalerie Videozáznam

Hegelovské interpretační tradice

Cílem konference Hegelovské interpretační tradice bylo ukázat, jakých různých podob nabyla Hegelova filosofie ve 20. st. Konference se sestávala z 6 příspěvků, které představili důležité nebo zajímavé teorie, které navazují na Hegelovo myšlení. Konfrontace zcela odlišných pramenů a forem osvojení si Hegelových teorií snad naznačí nejen, že Hegelova filosofie je stále živá, ale také že jednotné a hodnotově nezatížené studium Hegela vesměs není možné.

Fotogalerie Videozáznam

Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité?

Workshop byl zamýšlen jako první z akcí věnovaných Hegelovým a hegelovským aforismům, které lze v zásadě tematizovat na třech rovinách: (1) V první rovině lze aforismus osvětlit v kontextu Hegelova díla. (2) Druhá rovina se zaměří na recepci výroku v díle dalších autorů (v případě výroku o ponožkách, resp. punčochách ducha např. u F. Nietzscheho, S. Kierkegaarda, M. Heideggera nebo J. Butler). V třetí rovině se lze věnovat sdělení aforismu jako takovému, v daném případě např. motivu negativity, deficitu či nedokonalosti jako bytostné vlastnosti sebevědomí, ale rovněž produktů lidských vědomí, jakými je společnost, náboženství nebo literatura.Worshop organizovala výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

Videozáznam

Konference/Workshopy pořádané v ak. roce 2015/2016

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace12715993_1063971920291605_5883054428535895294_o

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace jsme pojali jako mnohaoborovou vědeckou akcí, která v průběhu několika dnů nabídne přednášky a semináře zaměřené na reflexi a zkoumání setkávání kultur, vztahu „cizinectví“ a „našinectví“ či historických i sociálních příčin a následků migrace. Pestrý program otevře všem zájemcům možnost nahlédnout na tyto fenomény z perspektivy historických věd, filosofie, politologie, religionistiky a filologických oborů. Odbornou část festivalu doplní program kulturní: filmová promítání a literární čtení.

Audiozáznam

Úvod > Konference/Workshopy